Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
BİİBF ULUSLARARASI İLİŞKİLER

PUKÖ Döngüsü

T.C.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

PUKÖ Döngüsü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, güncel gelişmeleri daha iyi değerlendirebilmek, bölümün gelişmesi gereken yönlerini tespit etmek ve ortaya çıkan sorunları tespit ederek bunlara zamanında müdahale edebilmek adına kalite güvence sistemi yönetiminde PUKÖ Döngüsü sisteminden yararlanmaktadır. PUKÖ döngüsü kapsamında sağlanacak sürekli iyileştirme çalışmaları sayesinde bölümün hedeflerine ulaşması sağlanacak ve yeni hedefler belirlenecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, beş yıllık periyotlarla düzenli olarak stratejik plan hazırlamaktadır. Stratejik planda belirlenen hedefler yılda en az bir kere hazırlanan yıllık faaliyet raporları, performans göstergeleri, kurum içi değerlendirme raporları ve öz değerlendirme raporlarıyla denetlenmektedir. PUKÖ döngüsü de bu denetim faaliyetinin yapılmasını sağlayan bir başka unsurdur.

PUKÖ döngüsü kapsamında bölüm için önemli olan alanlar; eğitim-öğretim, ar-ge, toplumsal katkı ve yönetsel süreçler olarak belirlenmiştir. Bu dört alan için;

Planlama: İç ve dış paydaş analizleri sonucu belirlenmiş olan yeni bir stratejik alan için yol haritasının belirlenmesi.

Genel yasal mevzuat ve YÖK Mevzuatı ile Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi Kapsamında kurumumuz Vizyon, Misyon ve Hedeflerine Uygun olarak Stratejik Eylem Planı, Yıllık Performans Programı, Yıllık Faaliyet Raporu, Öğretim Planlarının, derslerin güncellenmesi, yurt içi ve yurt dışı eğitim protokolü çalışmaları, Bologna Çalışmaları, Erasmus gibi öğrenci değişim programları, Yeni Bölüm ve Programların teklifi, Norm Kadro, Personel İhtiyaç Analizi ve Paydaş Anketleri, akademik takvim, ders ve sınav programının gerekli format, standart ve zamanlarda kurumsal yönetişim ilkeleriyle birlikte planlanması, hedeflerimiz ve kalite güvence süreçlerimiz için uygun yol haritalarının belirlenmesi ve bu planların gereken zamanlarda güncellenmesi Bölümümüz tarafından taahhüt edilmektedir.

Uygulama: Planın uygulanması ve sonuçların, önceden kararlaştırılan ölçütlere göre takip edilmesi.

Kamu Hizmet Standartları ve Envanteri ile Üniversitemiz Kalite Güvence Yönergesi Kapsamında Üniversitemiz Vizyon, Misyon ve Hedeflerine Uygun olarak Stratejik Eylem Planları, Faaliyet Raporları, İç Denetim Raporları, Dış Denetim Raporları, Memnuniyet Anketleri, Kurum Kültürü ve SWOT Analizi, PUKÖ Döngüsü Uygulamaları, Yıllık Performans Kriterleri KİDR ve Performans Programı ile Diğer Paydaş Anketleri’nin mevzuata göre gerçekleştirilmesi gereken zamanda uygulanması ve analiz edilerek kurumun hedeflerine ulaşılmasıyla yeni hedeflerin belirlenerek gerekli tüm aksiyonların alınmasının sağlanması Bölümümüz tarafından taahhüt edilmektedir.

Kontrol: Performansın ölçülmesi ve hedeflerle karşılaştırılarak analiz edilmesi.

 İç Kontrol Sistemi Denetimleri, Akademik Personel, İdari Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri ile Dış Paydaş Memnuniyet Anketleri, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme, Faaliyet Raporu, İç Denetim Raporu, Dış Denetim Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, Norm Kadro Kapsamında Akademik Durum Raporu’nun kontrol süreçleri kapsamında hazırlanması Bölümümüz tarafından taahhüt edilmektedir.

Önlem: Değerlendirme sonuçlarına göre gerekli iyileştirmelerin yapılması ve uygulama sırasında tespit edilen iyi uygulamalara sahip alanların korunması.

Gerekli tüm Faaliyet ve Denetim Raporları Sunulur, Değerlendirilir ve Denetim Sonrası Önlem Alma, İyileştirme ve İzleme Süreçlerinin mevzuata uygun biçimde yürütülmesi Bölümümüz tarafından taahhüt edilmektedir.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA

 • Eğitim - öğretim yönetmeliği
 • Ders ve programların Bologna bilgi paketleri
  • Staj yönergeleri
 • Avrupa Yüksek Eğitim Alanı’nda Kalite Güvencesi için Standartlar ve Yönergeler
  • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Kurulu, Kalite Güvencesi Yönetmeliği (23.7.2015 tarihli 29423 sayılı Resmî Gazete)
  • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi
 • Diğer ilgili kanunlar ve yasal düzenlemeler ve ilgili ulusal ve uluslararası standartlar,
 • Belli faaliyetlere yönelik olarak, disiplinler, mesleki standartlar ve akreditasyon süreçleri ile uygulama esasları için ilgili kıyaslamalar.

UYGULAMA

 • Bologna Bilgi Paketleri
 • Dekanlık ve Bölümler
 • ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Farabi Koordinatörleri
 • ÇOMÜ Erasmus Koordinatörlüğü

KONTROL

 • Program yeterlilikleri kontrolü
 • Öğretimi değerlendirme anketleri
  • Ders başarı istatistikleri
  • Bölüm faaliyet raporları
   • Dış paydaş görüşleri

ÖNLEM

 • Yönerge değişikliği
 • İş akışlarında değişiklik
 • Uygulamalarda değişiklik
 • Ders veya program iyileştirme
 • Yeni ders ve program önerileri
  • Hizmet içi eğitimler

 

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA

 • Araştırma Stratejileri
  • Kalkınma Planları
   • Stratejik Plan
 • Performans Programı
 • YÖK öncelikli alanlar
 • Misyon farklılaşması

UYGULAMA

 • Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Akademik Gelişim Programlarının yürütülmesi
  • Geri bildirimlerin alınması
 • AVES veri girişinin yapılması
 • Araştırma, lisansüstü tezler, proje geliştirme ve uygulama
  • İşbirliği fırsatlarının uygulanması
   • Bölüm Faaliyet Raporu

KONTROL

 • AVES
 • Yıllık öğretim üyesi faaliyet raporları
  • Bölüm faaliyet raporu
  • Fakülte faaliyet raporu
 • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ÖNLEM

 • Yönerge değişikliği
 • İş akışlarında değişiklik
 • Uygulamalarda değişiklik
 • Performans göstergelerindeki zayıf noktalar değerlendirilir
  • Ar-Ge kaynaklarının iyileştirilmesi
   • İşbirlikleri geliştirme

 

TOPLUMSAL KATKI SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA

 • İlk olarak eğitim alanında dönüştürücü öğrenci deneyimi modeli ile sosyal girişimci öğrenciler mezun etmeyi benimser.
  • İkinci olarak bilgi transferi alanında girişimci araştırma üniversitesi olmayı barındırır.
 • Üçüncü olarak yaşam boyu öğrenme alanında dış paydaşlarına sürekli eğitim merkezi aracılığı ile programlar oluşturarak hizmet etmeyi amaçları arasında kabul eder.
  • Dördüncü olarak sürdürülebilir kalkınma alanında çalışmalar ile Türkiye'ye sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda hizmet etmeyi benimser.

UYGULAMA

Toplumsal katkı süreçlerinde ilgili Araştırma ve Uygulama Merkezleri, Eğitim Merkezleri,

Koordinatörlüklerin yıllık faaliyet raporlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

KONTROL

 • Toplumsal katkı veren birim kadrosunun ilgili raporu
  • Etkinliklere dair internet sitesi arşivi
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler
  • Mezun öğrencilerin mesleki başarısı

ÖNLEM

 • Yönerge değişikliği
 • İş akışlarında değişiklik
 • Uygulamalarda değişiklik

 

YÖNETİM SİSTEMİ SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA

 • Yönetsel stratejilerin belirlenmesi
 • Yönetim algoritmasının belirlenmesi
 • ÇOMÜ stratejik planının belirlenmesi
 • İlgili yönerge düzenlemelerinin yapılması
 • İlgili iş akışlarının ve görev tanımlarının yapılması
  • Çalışma takvimi yapılması
 • Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler
  • Misyon ve vizyon
 • Performans programı (faaliyetler)
  • İç Kontrol Uyum Eylem Planı
  • Yönetmelik, yönerge ve ilkeler

UYGULAMA

 • Yönetsel süreçlerin algoritmadaki şekilde yürütülmesi
  • Kurul/komisyon toplantılarının yürütülmesi
   • Yönergelere uyulması
 • Görev tanımlarının bilinmesi ve uyulması
  • İş akışlarının bilinmesi ve kullanılması
 • Performans göstergelerine yönelik veri toplanması
  • Plan ve Programların uygulanması
   • Bölüm Faaliyet Raporu
 • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

KONTROL

 • Düzenli yapılan toplantı sayısı
 • Yönergeye uygun yapılan toplantı sayısı
 • Toplantı hedeflerine ulaşan toplantı sayısı
  • Kurul faaliyetleri göstergeleri
   • İç Kontrol
 • Ön Mali Kontrol
 • İç Denetim Raporları
 • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ÖNLEM

 • Yönerge değişikliği
 • İş akışlarında değişiklik
 • Görev tanımlarında değişiklik
  • İç Kontrol